Wmo en participatiewet

Op 1 januari 2007 is landelijk de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. De Wmo is een wet die heel veel beleid op het gebied van wonen, zorg en welzijn samenvoegt. De Wmo is in de plaats gekomen van de Welzijnswet en Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Verder zijn onderdelen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) deel gaan uitmaken van deze wet. Dit bracht een nieuwe taak voor de gemeente met zich mee: het verzorgen van de Hulp in de Huishouding.

Meedoen
Het doel van de Wmo is: meedoen. Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Soms lukt dat meedoen niet op eigen kracht. Dit kan komen door beperkingen, of omdat iemand de regie over zijn/haar leven kwijt is. De Wmo ondersteunt mensen die dat nodig hebben, zodat ze toch deel kunnen nemen aan de samenleving. Iedereen heeft wel een eigen verantwoordelijkheid,  maar de gemeente springt bij als iemand niet meer deel kan nemen aan de samenleving.

Overleg
Burgerparticipatie vraagt mogelijk om een ander soort overleg met de gemeente. De ene gemeente heeft er meer ervaring mee dan de ander. In veel gemeenten wordt gewerkt aan een slimme afstemming van wonen, zorg en welzijn. Het kan zijn dat u als dorpsbelang en als bestuur van het dorpshuis al een goed gehoor vindt bij de gemeente en mee kan praten over deze ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat er wel naar u geluisterd wordt, maar u steeds moet constateren dat er niets met uw inbreng gedaan wordt. In dat geval kan deze wet u een nieuwe ingang bieden. Duidelijke afspraken met de gemeente over de bedoeling, het tijdspad en het uitspreken van wederzijdse verwachtingen kunnen frustratie voorkomen. Maar de gemeente is niet de enige partner in het bewerkstelligen van WMO-doelen. Meer dan voorheen zullen commerciële en nietcommerciële organisaties zich aanbieden in de dorpen om mee gestalte te geven aan de WMO-gedachte. Misschien wil de plaatselijke thuiszorgorganisatie bijvoorbeeld voortaan wel spreekuur houden in het dorpshuis. Of wil de woningbouwcorporatie overleg over wat zij kan bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp. Uw netwerken zullen vast ook verbreden en verdiepen. Misschien moet er meer overlegd worden dan voorheen. Daarvoor is geen maat. Niet voor niets reageren vele dorpen verbaasd op de nieuwe wet door te stellen: ‘Wij zorgen er al lang voor dat iedereen mee kan doen!’ (Voor meer informatie:doarpswurk, nieuwsbrief 2007).

De WMO in hu(i)s, gemeentelijke belastingen eruit

Een leuk voorbeeld van een gemeente die de WMO benut heeft om dorpshuizen financieel een steuntje in de rug te geven is de gemeente Skarsterlan in Friesland (zie weblog van 7 oktober). De gemeente heeft ervoor gekozen de dorpshuizen in ruil voor het uitvoeren van een deel van het WMO beleid, vrijstelling te geven voor de gemeentelijke belastingen, waaronder de OZB. Hiertoe heeft de gemeente een convenant opgesteld. Het convenant kunt u hier inzien.