Over ons

Deze site wordt beheerd en gevoed door Stimuland in samenwerking met  de provincie Overijssel, om kennis over maatschappelijke accommodaties uit heel Nederland bijeen te brengen in een kennisknooppunt. Daarnaast wordt er vanuit het kenniscentrum ook nauw samengewerkt met gemeenten, besturen en managers van accommodaties en marktpartijen. Alle beschikbare kennis wordt ontsloten via www.kulturhus.nl. Lees hier de disclaimer die betrekking heeft op deze website.

Stimuland_logo_grey

Over Stimuland

In 1996 hebben provincie Overijssel en de Gewestelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (GLTO) het initiatief tot oprichting genomen. Nu opereert Stimuland zelfstandig en blijven wij een actieve sleutelrol vervullen tussen beleid en praktijk. In onze onafhankelijke rol spreken wij niet alleen met beleidsmakers  en –uitvoerders, maar ook met agrariërs en andere ondernemers, dorpsbewoners en adviseurs. De unieke brugfunctie die Stimuland hierin vervult, zorgt ervoor dat wij in staat zijn innovatieve projecten en activiteiten te ontwikkelen en te organiseren met een breed draagvlak voor diverse opdrachtgevers. Wij werken daarbij op specifieke terreinen samen met externe deskundigen, zoals accountantskantoren, adviesbureaus, banken, waterschappen, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven.

Steunfunctietaken Overijssel
Stimuland voert voor de provincie Overijsselse de steunfunctietaken uit rondom ondersteuning van gemeenten bij uitvoering van de Wmo. Deze steuntaken geeft Stimuland ruimte om initiatiefgroepen uit dorpen, gemeenten en organisaties bij het ontwikkelen van nieuwe maatschappelijke initiatieven. Ook de ondersteuning van kulturhusen, dorpshuizen en mfa’s valt hieronder.

Doorontwikkeling kulturhusconcept
Met bestaande en nieuwe kulturhusen werkt Stimuland doorlopend aan nieuwe dienstverleningsconcepten. Het verbinden van commerciële en publieke dienstverlening blijft een uitdaging. De komende jaren richt Stimuland zich specifiek op de verbinding van maatschappelijke accommodatie met nieuwe taken voortkomend uit de decentralisaties. De provincie Overijssel heeft voor de komende jaren een experimentenbudget beschikbaar gesteld voor kulturhusen. Stimuland ondersteunt initatiefgroepen die nieuwe ideeën hebben, bij het maken van projectplannen en uitvoering.

Versterken kulturhusnetwerk
Stimuland versterkt samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring tussen kulturhusen in Overijssel, Gelderland, Utrecht en initiatieven daarbuiten.

  • Kulturhusberaad: in Overijssel komen managers en bestuurders van kulturhusen een aantal keren per jaar samen om aan de hand van een actueel thema ontwikkelingen te bespreken en kennis uit te wisselen.
  • Symposia; symposia met landelijke uitstraling bedoeld om beleidsmakers en bestuurders en maatschappelijke organisaties te prikkelen en ideeën op te doen.
  • Bijeenkomst gemeentelijke ambtenaren; uitleg provinciaal beleid en kennis- en ervaringsuitwisseling. Ook workshop voor deskundigheidbevordering.
  • Partner in innovatieve projecten.
  • Continu zoeken naar verbindingen met andere commerciële en maatschappelijke organisaties binnen en buiten de provincie Overijssel.

Heeft u vragen, neem dan contact op met één van onze medewerkers.